Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.instytutsanvita.pl.
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Usługodawca Instytut Sanvita – Sylwia Leszczyńska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Herbu Janina 3/42, 02-972 Warszawa, NIP: 6612184750, REGON: 142459694, adres e-mail: info@instytutsanvita.pl;

b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.instytutsanvita.pl;

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

 §2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,

c) aktywne konto poczty e-mail.

     2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,

b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 §3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich wykonywania

Usługodawca oferuje następujące usługi:

a) E-wizyta dietetyczna

c) E-wizyta psychologiczna

d) E-wizyta psychodietetyczna

e) Pakiet dietetyczny

f) Dieta

g) Książka

h) E-book

 1. Nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia przedpłaty na konto Usługodawcy.
 2. Konsument od momentu wykupienia pakietu dietetycznego zobowiązany jest dokonać zapisu na pierwszą e-wizytę w czasie nie dłuższym niż 30 dni.

 §4. Warunki nabywania usług

 1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 1. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

d) numer telefonu,

- oraz dokonać zapłaty.

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Honorowane są następujące formy płatności:

a) płatności elektroniczne.

     5. Klient powinien dokonać płatności (z góry) w dniu złożenia zamówienia.

     6. Zamówienie jest realizowane w momencie pojawienia się środków na naszym koncie.

 §5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

a) drogą mailową na adres info@instytutsanvita.pl.

Klient w reklamacji powinien wskazać:

a) swoje imię i nazwisko,

b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),

c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

     3. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez        Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

     4. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia

     5. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres.

 6. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

§6. Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

2) Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 §7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od wykupienia usługi.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie dzienników, książek lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i które zostały wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.

 

 §8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 §9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz.  23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29.12.2020 r.

§11. Obsługa płatności

W naszym sklepie za zakupioną usługę lub produkt zapłacisz za pomocą płatności elektronicznej obsługiwanej przez:

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • Płatności BLIK


Operatorzy kart płatniczych:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl